Skip to main content

Informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti Kik

Týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov by sme Vás chceli informovať o tom, ako spracovávame osobné údaje. Sme si vedomí, aký význam má pre užívateľov spracovanie osobných údajov, a v súlade s tým dodržiavame všetky príslušné zákonné nariadenia. Ochrana Vášho súkromia je pri tom pre nás najvyššou prioritou a dodržiavanie zákonných ustanovení o ochrane údajov samozrejmosťou.

Naše postupy týkajúce sa ochrany údajov sú v súlade s nariadeniami práv o ochrane údajov, najmä s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane údajov v EÚ (GDPR).

Prosíme, pozorne si prečítajte naše informácie o ochrane osobných údajov. Ak budete mať ďalšie otázky alebo pripomienky k tejto téme, kontaktujte nás na adrese: kontakt-sk@kik-textilien.com


Právne základy

Vaše údaje spracovávame všeobecne na základe nasledujúcich právnych základov:

 • informovaný súhlas, napr. newslettre, dopyty: čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v EÚ
 • postupy pri prerokúvaní a príprave zmlúv a realizácia zmluvného vzťahu: čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v EÚ
 • zákonné povinnosti, ako napr. povinnosti uchovávania: čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v EÚ
 • propagácie bez súhlasu, sledovanie (tracking), registračné súbory na serveroch (Server-Logfiles), súbory cookie, napr. za účelom zlepšenia ponuky, a z technických dôvodov (oprávnené záujmy): čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v EÚ
   

Ukladanie prístupových údajov v registračných súboroch na serveroch

Pri vyvolaní našich internetových stránok náš systém automaticky zaznamenáva, pri ktoromkoľvek vyvolaní stránok, údaje Vášho počítačového systému a ukladá ich v tzv. Server Logfiles

Zhromažďujú sa nasledovné údaje:

 • dátum a čas vyvolania stránok
 • názov požadovaného súboru
 • domovská URL adresa, z ktorej boli stránky vyvolané
 • IP adresa
 • prenesené množstvo dát
 • žiadajúci poskytovateľ
 • používaný operačný systém a používaný prehliadač

Tieto údaje nie sú ukladané spolu s inými osobnými údajmi. IP adresa teoreticky pripúšťa priradenie k určitému užívateľovi, bezprostredná identifikácia Vašej osoby však nie je na základe týchto informácií možná.

Ukladanie v registračných súboroch na serveroch sa vykonáva z dôvodov nasledujúcich oprávnených záujmov:

 • zaistenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov (predchádzanie podvodom a počítačová forenzia)
 • zaistenie bezporuchovej prevádzky stránok
 • optimalizácia internetových stránok


Na prevádzku internetových stránok je zhromažďovanie údajov za účelom poskytovania internetových stránok a ukladanie údajov v registračných súboroch nevyhnutne potrebné. Preto teda neexistuje zo strany užívateľov možnosť vyjadriť nesúhlas.

Údaje sa nepoužívajú na marketingové účely. Údaje sa vymazávajú, akonáhle nie sú nutné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa zhromažďovali.

 

Zhromažďovanie a používanie údajov pri nadväzovaní kontaktu

Osobné údaje zhromažďujeme, ak nám ich pri nadväzovaní kontaktu s nami oznámite dobrovoľne (napr. kontaktný formulár alebo e-mail). Aké údaje sa zhromažďujú, je zrejmé z príslušného vypĺňacieho formulára. Údaje, ktoré nám oznamujete, používame na spracovanie Vašej žiadosti. Po úplnom vybavení Vašej žiadosti sú Vaše údaje pre ďalšie použitie zablokované a po uplynutí prípadných lehôt platných pre uchovávanie údajov na základe daňového alebo obchodného práva sú vymazané, ak ste neudelili výslovný súhlas na ďalšie používanie Vašich údajov alebo ak si nevyhradzuje ďalšie použitie údajov, ktoré je zo zákona povolené a o ktorom Vás následne informujeme.
 

Údaje uchádzačov o zamestnanie

Ak nás kontaktujete v rámci záujmu o zamestnanie v našej spoločnosti a zasielate nám Vaše podklady e-mailom alebo prostredníctvom nášho portálu pre uchádzačov o zamestnanie, potom Vaše údaje spracovávame v rámci spracovania Vami poskytnutých podkladov. Vaše údaje sú spracovávané len na tento účel príp. na vykonanie krokov Vášho prípadného prijatia do našej spoločnosti a, v prípade že nevznikne pracovne právny vzťah s našou spoločnosťou, sú po šiestich mesiacoch vymazané, ak ste nevyslovili súhlas s ich dlhším uložením. Na tento účel potrebujeme povinné údaje uvedené v týchto dokumentoch, v opačnom prípade nemôžeme Vašu žiadosť spracovať alebo ju môžeme spracovať iba nedostatočne.


Použitie údajov pri prihlásení sa k odberu newsletterov prostredníctvom e-mailu

Keď sa prihlasujete na odber našich newsletterov, používame údaje, ktoré nám na tento účel poskytujete, aby sme Vám mohli naše newslettre pravidelne posielať e-mailom. K predaju Vašich údajov tretím stranám nedochádza. Kliknutie vykonávané cez newsletter používame na vylepšenie našej ponuky a optimalizáciu zacielenia našej propagácie. Na to používame iba údaje, ktoré ste uviedli pri objednaní newslettera. Odber newsletterov je možné kedykoľvek odhlásiť a možno tak urobiť zaslaním správy na nižšie uvedený kontakt alebo prostredníctvom prepojenia v newsletteri určeného na tento účel, bez toho, aby v dôsledku toho vznikli iné náklady, okrem nákladov na zasielanie podľa základných taríf.

 
Používanie súborov cookie

Používame iba technicky nevyhnutné cookies.


Právo na informácie a kontakt

Máte právo na bezplatné informácie o údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe, príp. aj právo na opravu, obmedzenie používania alebo vymazanie týchto údajov a tiež na prenosnosť údajov. Ak máte otázky alebo požiadavky na spracovanie Vašich osobných údajov, ak chcete odvolať prípadný udelený súhlas alebo namietať proti určitému používaniu údajov, kontaktujte, prosím, zodpovedného poverenca pre ochranu údajov:

DataComply s.r.o.
Mgr. Lucie Hladěnová
IČO: 07065345
Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8
Kontakt: kontakt@kik.cz

Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Príslušným dozorným úradom pre nás je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak je podmienkou pre spracovanie udelenie súhlasu, máte právo, Váš súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť doteraz vykonaného spracovania na základe súhlasu do okamihu odvolania.

Správcom osobných údajov v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov v EÚ (GDPR) je spoločnosť

KiK Textilien & Non-Food s.r.o.
Panenská 6, Bratislava 811 03
IČ: 43 991 599
 

kontakt: kontakt-sk@kik-textilien.com

Vedenie spoločnosti a ďalšie údaje o našej spoločnosti nájdete v časti Impressum.