Skip to main content

Nesieme zodpovednosť- konáme udržateľne!

Zodpovednosť a udržateľnosť je pre nás hlavnou úlohou. Nestojíme len o kvalitu za spotrebiteľsky priaznivé ceny, ale aj o udržateľný rozvoj spoločnosti, ktorý zohľadňuje sociálne a ekologické normy.

Našu produkciu vždy sledujeme

Podrobnosti

Nielen v našich predajniach, na centrále alebo v našich skladoch - udržateľná činnosť je hlboko zakotvená aj v našich globálnych dodávateľských reťazcoch.

V posledných rokoch sme už začali s mnohými projektmi na ochranu zdrojov. Či už ide o vybavenie energeticky úsporným LED osvetlením, prechod z plastových tašiek na opakovane použiteľné tašky alebo ich nahradenie účinnejšími lítium-iónovými batériami v paletových vozíkoch v našich logistických centrách.

Menej plastov

Opakovane použiteľné tašky

Od októbra 2015 už nie je možné v našich predajniach v Nemecku zakúpiť igelitové tašky. Postupne na tento systém prechádzame aj v ďalších krajinách.

To nám umožňuje ušetriť 25 miliónov plastových tašiek ročne, čo zodpovedá približne 570 tonám plastového odpadu. Tiež sme sa vedome rozhodli obmedziť predaj papierových tašiek, pretože na výrobný proces je potrebných takmer dvakrát toľko zdrojov ako na výrobu plastových tašiek. Ďalším cieľom je obmedziť odpad z obalov.  Neustále pracujeme na znížení počtu vonkajších obalov a prechode na varianty šetrnejšie k životnému prostrediu. Na balenie nášho tovaru pre nemecký internetový obchod používame polypropylén (PP) - trvalo udržateľný materiál, ktorý je recyklovateľný a šetrný k životnému prostrediu.

Šetríme zdroje

Od dodávateľa až po predajňu

Udržateľné opatrenia znamenajú zníženie spotreby energie a materiálu, používanie lepších chemikálií alebo vyhýbanie sa emisiám.

Dbáme aj na udržateľné hospodárenie a dodržiavanie environmentálnych noriem u našich dodávateľov. V roku 2015 sme do nášho kódexu správania pridali aspekt ochrany životného prostredia, v ktorom sa naši dodávatelia zaväzujú znižovať emisie alebo environmentálne vplyvy vo výrobnom procese.

Efektívne opatrenia

O krok bližšie k ochrane klímy!

Nemecko sa v Parížskej dohode zaviazalo, že do roku 2045 urobí svoje emisie CO2 z hľadiska klímy neutrálne. Podpísaním Charty módneho priemyslu sme sa zaviazali znížiť emisie CO2 spôsobené našimi obchodnými aktivitami do roku 2030 o 30%.

Osvetlenie v našich predajniach je najväčšou príčinou CO2. Z tohto dôvodu sú od roku 2015 všetky naše nové predajne, zrekonštruované predajne, sídlo spoločnosti ako aj logistické centrum vybavené LED osvetlením, ktoré nám umožnilo znížiť spotrebu elektrickej energie o 11%. Okrem toho sme všetky naše predajne vybavili inteligentnými meračmi (inteligentné elektromery), ktoré nám umožňujú sprehľadniť spotrebu elektrickej energie, čo nám dáva lepší prehľad o spotrebe a umožňuje nám implementovať vhodné opatrenia na úsporu.

V záujme ďalšej ochrany nášho životného prostredia nepoužívame leteckú dopravu na prepravu tovaru z Ázie a namiesto toho sa spoliehame na námornú dopravu. Aj keď to znamená, že doprava trvá trochu dlhšie, emisie CO2 sa znížia sedemkrát.

Na prepravu z Turecka používame intermodálnu dopravu. To znamená, že tovar vyrobený v Turecku najskôr dovezie nákladné auto do prístavu v Istanbule, kde sa potom prepraví nákladnou loďou cez Stredozemné more do severotalianskeho prístavného mesta Terst. Odtiaľ sa náklad naloží do vlaku a vlakom sa prepraví k nám do Nemecka. Posledných 100 km je potom tovar dodávaný kamiónmi do nášho centrálneho skladu v Bönene.

Spoločne sme silní

Naše členstvá

Textilný zväz s približne 135 členmi z rôznych sektorov, ako je obchod, politika, občianska spoločnosť, odbory a štandardné organizácie, sa zaväzuje zlepšovať podmienky v globálnej textilnej výrobe. Sme radi, že sme súčasťou tejto skvelej organizácie a prispievame k zlepšovaniu sociálnych, ekologických a ekonomických podmienok v rámci textilných dodávateľských reťazcov.

V dôsledku zrútenia budovy Rana Plaza v Bangladéši založilo viac ako 200 medzinárodných odevných spoločností a odborových zväzov „Dohodu o požiari a bezpečnosti budov“ (Accord on Fire and Building Safety). KiK bola druhou nemeckou spoločnosťou, ktorá podpísala túto dohodu, ktorá sa stará o zlepšenie požiarnej ochrany, elektrickú bezpečnosť a bezpečnosť budov v továrňach. Tí, ktorí túto dohodu podpísali sa zaviazali prihlásiť všetky svoje dodávateľské továrne v Bangladéši a prakticky ako aj finančne ich podporiť opatreniami pre obnovu. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť práce.

KiK v Accord nahlásil 190 tovární. Všetky továrne boli skontrolované najmenej raz. Zdokumentované nedostatky boli odstránené v 70 percentách prípadov a nápravné opatrenia sa do značnej miery vykonávajú podľa plánu. Žiadna z fabrík, ktorá bola na základe Accord uzavretá, neprodukovala tovar pre spoločnosť KiK.

KiK bol jedným z prvých členov, ktorí schválili predĺženie Accord do roku 2021. Je potrebné pokračovať v činnostiach s cieľom dokončiť začaté nápravné opatrenia a posilniť sociálny dialóg a slobodu združovania. S novou Accord môžu byť do opatrení na zvýšenie bezpečnosti budov zahrnutí aj ďalší dodávatelia v textilnom dodávateľskom reťazci.

Aj pri jednaní s ľuďmi

Zodpovedný

Všetky oblasti našej podnikateľskej činnosti majú vplyv na ľudí a životné prostredie. Preberáme zodpovednosť za našich zamestnancov, ktorí sa podieľajú na výrobnom procese nášho tovaru.

Okrem toho dbáme na bezpečnosť a zdravie všetkých zúčastnených kdekoľvek. V roku 2017 sme zverejnili dokument o politike ľudských práv. V tomto dokumente sa zaväzujeme chrániť a podporovať ľudské práva v našich obchodných procesoch a vzťahoch a pomáhať odstraňovať porušovanie ľudských práv.

Bojujeme predovšetkým proti detskej práci, nútenej práci, nadmernému pracovnému času, rodovo motivovanému násiliu, ako aj úplatkárstvu a korupcii. Pre nás je dôležité aj vyplácanie minimálnych miezd, sloboda združovania a kolektívneho vyjednávania, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a dodržiavanie príslušných environmentálnych noriem.