Skip to main content

Súťaž #lovekik

Podmienky súťaže

Súťaž #lovekik

Podmienky súťaže

§1 Všeobecné ustanovenia

 1. Organizátorom súťaže #loveKiK je spoločnosť KiK textil a Non-Food spol. s r. o., IČO: 43 991 599, so sídlom Panenská 6, Bratislava 811 03, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 50509/B (ďalej len „Organizátor“).
 2. Súťaž prebieha prostredníctvom sociálnej siete Instagram (ďalej len „Instagram“).
 3. Súťaž sa uskutoční iba na území Slovenskej republiky.

 

§2 Podmienky účasti

 1. Účastníkom sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá k okamihu účasti v súťaži dosiahla vek 18 rokov, má doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky, je registrovaná na Instagrame a má tam po celú dobu trvania súťaže aktívny účet (ďalej len „Účastník“).
 2. Účastníkom nesmú byť zamestnanci Organizátora a spoločnosti KiK Digital GmbH a ISA GmbH. Vylúčení sú tiež ich rodinní príslušníci a osoby blízke.
 3. Fotografia, ktorú Účastník prihlási do súťaže spôsobom uvedeným v bode 3. týchto podmienok, musí obsahovať aspoň jeden výrobok zo sortimentu Organizátora, pritom nezáleží na dátume nákupu a spôsobe nadobudnutia daného výrobku, ak bol tento výrobok získaný v súlade s právnymi predpismi (ďalej len „Súťažná fotografia“).
 4. Účasť v súťaži je bezplatná, dobrovoľná a nie je viazaná na nákup výrobkov zo sortimentu Organizátora Účastníkom.
 5. Účasťou v súťaži Účastník potvrdzuje, že je oprávnený Súťažnú fotografiu v súlade s právnymi predpismi použiť.

 

§3 Prihlásenie do súťaže a jej priebeh

 1. Súťaž prebieha v termíne od 1.08.2022 do 31.12.2024.
 2. Súťaž je rozdelená do 12 hracích kôl, pričom každé kolo trvá jeden kalendárny mesiac.
 3. Účastník sa zapojí do súťažného kola nahraním Súťažnej fotografie na Instagram, uvedením označenia „#lovekik” (bez úvodzoviek) v popise danej fotografie a označením účtu Organizátora „@kik.slovensko“ (bez úvodzoviek).
 4. Účastník môže nahrať ľubovoľný počet originálnych Súťažných fotografií v každom kole súťaže. Každá Súťažná fotografia môže byť prihlásená do celej súťaže iba jedenkrát, pričom nevýherné Súťažné fotografia z predchádzajúceho kola sa do nového kola neprenášajú.
 5. V každom súťažnom kole je možné vyhrať 5 poukazov, každý v hodnote 50 EUR, na nákup v predajniach Organizátora s platnosťou jeden rok od jeho vydania (ďalej len „Poukazy“).
 6. Losovanie o Poukazy prebieha vždy od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po ukončení súťažného kola. Výhercovia každého kola budú vylosovaní porotou. Každý Účastník môže byť v danom kole vylosovaný viackrát.
 7. Účastník bude vyrozumený o výhre prostredníctvom komentára pod svojou Súťažnou fotografiou na Instagrame bez zbytočného odkladu po losovaní, pričom bude vyzvaný k zaslaniu kontaktného e-mailu a doručovacej adresy na území Slovenskej republiky pre zaslanie Poukazu/ov.
 8. Účastník je povinný zaslať údaje podľa čl. 3.7. Organizátorovi do 5 pracovných dní od uverejnenia komentára o výhre, inak výhra prepadá. To platí i v prípade, že údaje budú neplatné, neúplné alebo sa adresa nebude nachádzať na území Slovenskej republiky.
 9. Organizátor zašle Poukaz(y) na vlastné náklady do 4 týždňov po získaní doručovacej adresy. V prípade, že z dôvodov na strane Účastníka nebude Poukaz(y) Účastníkovi doručený, nesie Účastník náklady spojené s opätovným doručením. V prípade, že Účastník tieto náklady Organizátorovi predom neuhradí, výhra prepadá.
 10. Účastník nemá právo na náhradu akýchkoľvek nákladov v súvislosti s účasťou v súťaži.
 11. Ak nie je zaslanie výhry možné alebo je možné iba za neprimeraných okolností, dostane výherca náhradu rovnakej alebo vyššej hodnoty.
 12. Výhru nie je možné postúpiť inej osobe. Výhru alebo jej náhradu nie je možné vyplatiť v hotovosti.

 

§4 Autorské práva

 1. Svojou účasťou v súťaži udeľuje výherca Organizátorovi nevýhradnú bezplatnú licenciu na použitie a zverejnenie Súťažnej fotografie, a to v neobmedzenom rozsahu. Výhercovia sa výslovne vzdávajú svojho práva podľa § 75 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2015 Z. z., autorský zákon, v platnom znení.
 2. Obsahom licencie udelenej podľa bodu 4.1. týchto podmienok je najmä právo Organizátora Súťažnú fotografiu
  • zverejniť,
  • rozmnožovať,
  • sprístupňovať celkom či sčasti verejnosti akýmikoľvek prostriedkami a v akejkoľvek forme.
 3. Licencia nie je obmedzená teritoriálne ani časovo. Organizátor je oprávnený práva tvoriace súčasť licencie celkom či sčasti poskytnúť tretím osobám i bez predchádzajúceho súhlasu výhercu.

 

§5 Spracovanie osobných údajov

 1. Organizátor spracováva všetky osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).
 2. Všetky osobné údaje Účastníkov súťaže budú spracované na základe právneho titulu prípravy zmluvy alebo plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – tj. za účelom preverenia splnenia podmienok súťaže, zaslania výhry, a to po dobu trvania súťaže a 1 rok po skončení súťaže.
 3. Osobné údaje Účastníkov môžu byť poskytnuté ďalším spoločnostiam v rámci skupiny KiK v rámci EU, najmä KiK Digital GmbH, alebo obchodným a mediálnym partnerom Organizátora za účelom propagácie výrobkov KiK
 4. Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov Organizátorom, vrátane poučenia o právach subjektu údajov nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov.

 

§6 Práva Organizátora

 1. Ak bude Súťažná fotografia a jej zverejnenie Účastníkom podľa názoru Organizátora porušovať právne predpisy, dobré mravy, pravidlá Instagramu, podmienky súťaže alebo bude odporovať zmyslu a účelu súťaže, vyhradzuje si Organizátor právo takúto Súťažnú fotografiu zo súťaže vyradiť. O tomto bude daný Účastník informovaný v komentári pod danou Súťažnou fotografiou, prípadne súkromnou správou.
 2. Organizátor je oprávnený bez udania dôvodu, predchádzajúceho ohlásenia a kedykoľvek v priebehu súťaže
  • tieto podmienky zmeniť či upraviť,
  • trvanie súťaže skrátiť či predĺžiť,
  • túto súťaž zrušiť bez náhrady.
 3. Ak dôjde k zmene podmienok alebo k zrušeniu súťaže podľa bodu 6.2. týchto podmienok, je Organizátor povinný Účastníkov bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať na svojom Instagramovom profile @kik.slovensko či webových stránkach kik-textilien.sk.
 4. Organizátor využije svoje právo uvedené v bode 6.2.3. najmä v situácii, keď z technických nebo právnych dôvodov nebude schopný zaručiť riadny priebeh súťaže.

 

§7 Záverečné ustanovenia

 1. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom súťaže je možné sa obrátiť na e-mail socialmedia@kik.sk, ako predmet uveďte „#lovekik“.
 2. Na výhru v súťaži nie je právny nárok a jej vymáhanie súdnou cestou je vylúčené.
 3. Organizátor nezodpovedá za nevloženie komentára s oznámením výhry či nedoručenie súkromnej správy s doručovacou adresou Účastníka z dôvodov na strane Instagramu alebo Účastníka.
 4. Táto súťaž nie je nijak sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k Instagramu.
 5. Tieto podmienky a právne vzťahy vznikajúce medzi Organizátorom a Účastníkom, ako aj súvisiace právne vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a k rozhodovaniu sporov vzniknutých v súvislosti s týmito podmienkami a súťažou sú výlučne príslušné slovenské súdy.
 6. Tieto podmienky sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky súťaže. V prípade rozporu s akýmkoľvek iným dokumentom či oznámením vydaným v súvislosti so súťažou majú prednosť ustanovenia týchto podmienok.
 7. Tieto podmienky sú platné a účinné od 1.08.2022