Skip to main content

Vysoké, vyššie - naše štandardy

Aby sme zaistili, že procesy a smernice spĺňajú požadované štandardy a naše požiadavky stanovené v kódexe správania, kontrolujeme našich dodávateľov v pravidelných intervaloch pomocou auditov.

Robíme veľa sociálnych projektov

Podrobnosti

Malý prehľad

Čo sú audity?

Počas auditu je továreň dodávateľa podrobená kontrole. U našich dodávateľov sa spravidla vykonávajú sociálne, kvalitatívne a environmentálne audity.

Sociálny audit skúma pracovné podmienky pracovníkov v továrňach. Patria sem predpisy o pracovnom čase, sociálnych dávkach, mzde, diskriminácii a postupe zadávania subdodávateľov.

Audit kvality kontroluje, či sú v továrňach dodržané stanovené procesné a produktové požiadavky, ako aj štandardy kvality.

V environmentálnom audite sa kontroluje splnenie zákonných požiadaviek, environmentálne relevantných postupov a environmentálnych noriem.

Ročne vykonáme viac ako 1 000 auditov, niektoré s pomocou externých audítorov. Ako prvej spoločnosti v textilnom priemysle sa nám podarilo uzavrieť dohodu o „zodpovednosti audítora“ s dvoma audítorskými spoločnosťami. Audítori preto zaručujú správnosť informácií tri mesiace po ukončení auditu. Táto dohoda je veľmi dôležitým krokom k zlepšeniu kvality auditov a zároveň k zaisteniu lepších podmienok pre pracovníkov. Naše audity sa od roku 2017 vykonávajú aj neohlásene.

Aby boli výsledky auditov ešte rýchlejšie a lepšie dostupné, zmenili sme naše interné procesy. Zavedením matice auditu sa proces auditu výrazne zrýchli, rýchlejšie sa zistia nedostatky súvisiace s bezpečnosťou a vytvorí sa diferencované vykazovanie.

Implementácia

Kódex správania - uvedomujeme si zodpovednosť!

Na výrobu nášho tovaru neprevádzkujeme vlastné továrne, ale spolupracujeme s nezávislými dodávateľmi po celom svete.

Každý výrobca, s ktorým spolupracujeme, musí podpísať náš kódex správania, ktorý vnímame ako základný princíp vo všetkých našich obchodných vzťahoch. Týmto „kódexom správania“ chceme zaistiť, aby spolupráca prebiehala za vhodných podmienok. Zodpovednosť vidíme predovšetkým v rešpektovaní medzinárodne uznávaných noriem v oblasti ľudských práv a práce pre každého.

Požiadavky nášho kódexu správania sú založené na dohodách Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a základných pracovných normách OSN. Základnými pracovnými normami sú sociálne normy v rámci svetového obchodného poriadku, ktoré majú zaručiť dôstojné pracovné podmienky a primeranú ochranu. Patrí sem zákaz nútenej a detskej práce, sloboda združovania, kolektívne vyjednávanie, rovnaká odmena a zákaz diskriminácie. Všetci členovia ILO sú povinní dodržiavať, propagovať a implementovať platné predpisy.

Kódexom správania v roku 2006 sme vytvorili záväzný základ pre naše obchodné vzťahy. Revidovaná verzia kódexu správania nadobudla účinnosť v novembri 2015. Aspektu ochrany životného prostredia sa pripisuje nový význam. Naši obchodní partneri musia zabezpečiť, aby boli škodlivé environmentálne vplyvy vo výrobnom procese minimalizované a aby sa im pokiaľ možno zabránilo. Dodržiavanie kódexu sa kontroluje pravidelnými auditmi.

 

Chcete sa dozvedieť viac?

Kompletný kódex správania