Skip to main content

Adventný kalendár

Pravidlá súťaže

1. Usporiadateľom súťaže je
KiK Textilien und Non-Food GmbH, Paneská 6, 811 03 Bratislava

2. Termín konania súťaže
Súťaž prebieha od 01.12.2022 – 31.12. 2022 prostredníctvom sociálnej siete Facebook / Instagram.

3. Podmienky účasti v súťaži
Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa zapojí na oficiálnej stránke spoločnosti KiK na Facebooku / Instagrame (ďalej len „FB / IG KiK Slovensko“) do súťaže, a to prostredníctvom pridania fotografie / odpovedi na / pod súťažný príspevok, ktorým usporiadateľ vyhlási súťaž, a to v čase konania súťaže. Do súťaže sa môže účastník súťaže zapojiť viacekrat v každom kole. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá náhradnému výhercovi. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá. Ak je výhercom fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, poskytne po oboznámení s výhrou na požiadanie usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru. Z účasti v súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takémuto výhercovi neodovzdá.

4. Výhry v súťaži
Denná výhra- 1x denná výhra. V každom kole vyhráva 1 fotografie / odpoved, ktorá bude vybraná losovaním a ktorá splnia podmienky súťaže poďla bodu 3. týchto pravidiel.

5. Spôsob výberu výhercov
Losovaním.

6. Oznámenie o výhre a distribúcia výhry
Výherca bude informovaný o výhre usporiadateľom prostredníctvom súkromnej správy a požiadaný o oznámenie kontaktných údajov, a to korešpondenčnej adresy za účelom doručenia výhry. Výherca bude kontaktovaný do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy bude o výhre rozhodnuté. Usporiadateľ zašle výhru výhercovi najneskôr do 10 kalendárnych dní, odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Ak výherca neodpovie v lehote 2 dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Spoločnosť KiK nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného poštového dopravcu – kuriéra. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.

7. Vylúčenie z účasti v súťaži
V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže. Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich ktorí: a)využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie; b) sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia); c) sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby; Pri každom vylúčení zo súťaže, bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry. Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.

8. Predčasné ukončenie súťaže
Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

9. Vylúčenie zodpovednosti za škody
Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

10. Všeobecné podmienky
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná. Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti KiK, ako správcovi stránky spoločnosti KiK na sociálnej sieti Facebook / Instagram. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ. Spoločnosť Facebook nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou v súťaži účastník zároveň v prípade výhry súhlasí s uverejnením jeho mena v rámci súťaže na FB / IG KiK Slovensko, a to v podobe mena a prvého písmena priezviska výhercu. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v prípade, ak ide o výhercu). Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Príjmy vo forme cien a výhier sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) a výhercovia sú povinní pri zdanení ceny postupovať podľa tohto zákona. Ceny, ktoré výhercovia obdržia, predstavujú ceny pred zdanením. Podľa zákona o dani z príjmov, ceny z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúce výšku 350,- EUR, sú od dane oslobodené. Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne do správ, a to najneskôr do 14 dní po vzniku dôvodu k sťažnosti. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení. Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11. Informácie o ochrane osobných údajov
Usporiadateľ sa pri spracovaní osobných údajov účastníka súťaže riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Usporiadateľ zhromažďuje, spracováva a využíva nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže: priezvisko, meno alebo pseudonym e-mailová adresa účastníka facebook - ID* korešpondenčná adresa a telefónne číslo na doručenie výhry (týka sa iba výhercu súťaže). Osobné údaje súťažiacich budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry výhercovi súťaže. Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže súťažiaci svoj súhlas s ukladaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť na súťaži bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať písomne poštou na adresu usporiadateľa. V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov usporiadateľa.